Szanowni Państwo. W związku z rozpoczęciem wygaszania serwisu Poema informuję, że końcem marca 2017 zablokowana została możliwość logowania się, a co za tym idzie tworzenia nowych treści. W okolicach października 2017 serwis zakończy swoją działalność. Zachęcam do zabezpieczenia własnej twórczości przed datą wygaszenia, później nie będzie takiej możliwości.

Arkadiusz Kuryłowicz

1. Wstęp

Serwis internetowy osiągalny pod adresami URL http://poema.art.pl oraz http://poema.pl, zwany dalej Serwisem, dostępny jest dla każdej osoby zwanej dalej Użytkownikiem, która:

a) posiada urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookie, obsługującym poprawnie JavaScript oraz wolnym od systemów blokowania treści, np.: Adblock,

b) zapozna się z niniejszym regulaminem, akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Cele serwisu

Celami Serwisu są:

a) propagowanie kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem poezji, literatury, plastyki, fotografii, muzyki oraz filmu,

b) likwidacja wykluczenia społecznego i kulturalnego poprzez udostępnienie biblioteki zawierającej zbiory literackie, plastyczne, muzyczne oraz filmowe,

c) aktywizacja społeczna i kulturalna społeczeństwa poprzez zaangażowanie Użytkowników w kontakt z twórcami oraz z kulturą i sztuką,

d) umożliwienie samorozwoju twórcom poprzez udostępnienie platformy umożliwiającej publikację ich twórczości a także komunikację z odbiorcami,

e) promocja i wsparcie twórców.

3. Użytkownik

a) Użytkownik, który dobrowolnie wyrazi chęć współuczestnictwa w Serwisie, wypełni formularz zgłoszenia, oraz otrzyma akceptację redaktora naczelnego Serwisu, otrzymuje unikatowy identyfikator, zwany w dalszej części regulaminu Kontem,

b) wypełniając formularz zgłoszenia Użytkownik oświadcza, iż podane w formularzu dane są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich,

c) Użytkownik może posiadać w Serwisie wyłącznie jedno Konto,

d) w zależności od przydzielonego poziomu uprawnień, Konto Użytkownika otrzymuje dostęp do odpowiednich funkcji serwisu. Domyślnie, konto otrzymuje uprawnienia umożliwiające dostęp do publicznych funkcji Serwisu,

e) Konto wygasa w momencie usunięcia go przez Użytkownika, bądź usunięcia go na wniosek Użytkownika,

f) w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu,mogą zostać odebrane niektóre lub wszystkie uprawnienia przypisane do Konta Użytkownika. Cofnięcie uprawnień nie powoduje wygaśnięcia Konta. Cofniecie niektórych lub wszystkich uprawnień Konta zwane jest w dalszej części regulaminu Banem.

4. Treści

Użytkownicy Serwisu mają możliwość publikowania widocznych dla innych Użytkowników treści:

a) w formie komentarza, opinii lub głosu w dyskusji zwanymi dalej Opinią,

b) treści własnej lub cudzej, w formie tekstu, grafiki, materiału dźwiękowego, materiału wideo lub informacji zwanymi dalej Publikacją.

Możliwość dodania Opinii lub Publikacji uzależniona jest od posiadania aktywnego Konta oraz od uprawnień przypisanych do Konta.

5. Ograniczenia

Opinie jak i Publikacje nie mogą zawierać:

a) treści reklamowych, o ile nie uzyskały zgody redaktora naczelnego na publikację,

b) treści wprowadzających w błąd innych Użytkowników Serwisu,

c) treści obrażających uczucia religijne, nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów na tle rasowym lub religijnym, dyskryminujących ze względu na wyznanie, pochodzenie, płeć lub orientację seksualną,

d) treści obrażających innych Użytkowników Serwisu,

e) treści niezgodnych z ogólnie przyjętymi normami obyczajowo-etycznymi jak i obowiązującą literą prawa.

6. Właściciel

Właścicielem Serwisu jest Arkadiusz Kuryłowicz. W działalność organizacyjną, utrzymanie Serwisu oraz kontakt z Użytkownikami zaangażowane są powołane przez Właściciela osoby, zwane dalej Redakcją.

7. Redakcja

a) Redakcja jest tworem demokratycznym, autonomicznym i samoorganizującym się. W wyniku głosowania bądź dyskusji przydziela swoim członkom właściwe kompetencje, w szczególności wybiera redaktora naczelnego, a także w miarę potrzeb powołuje nowych członków,

b) aktualny skład redakcji dostępny jest na stronie kontaktów Serwisu,

c) rozwiązanie redakcji następuje na wniosek redaktora naczelnego lub w szczególnych przypadkach na wniosek Właściciela Serwisu.

8. Prawa i obowiązki redakcji

Redakcja ma obowiązek:

a) dbania o: rozwój Serwisu, jego zawartość oraz dobry wizerunek,

b) pomocy Użytkownikom w zakresie obsługi Serwisu oraz ochrony ich danych osobowych,

c) rozpatrywania skarg Użytkowników dotyczących Publikacji i Opinii naruszających niniejszy regulamin.

Redakcja ma prawo do:

d) przydzielania lub cofania wg. potrzeb, uprawnień dla Konta Użytkownika,

e) edycji, blokowania lub usuwania bez powiadomienia, nie należących do nich Publikacji oraz Opinii, będących sprzecznymi z postanowieniami niniejszego regulaminu lub będących sprzecznymi z założeniami merytorycznymi lub technicznymi Serwisu,

f) nakładania czasowych lub permanentnych Banów na Konto Użytkownika jak i blokowania Użytkowników postępujących niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu,

g) nie informowania Użytkownika o działaniach podjętych w stosunku do jego osoby, Konta, Publikacji lub Opinii, na skutek złamania postanowień regulaminu,

h) usunięcia, na wniosek Użytkownika Konta Użytkownika, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

9. Odpowiedzialność Użytkownika

a) zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników, w tym treści Publikacji i Opinii,

b) zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późniejszymi poprawkami) zwanej dalej Ustawą o prawie autorskim, Użytkownik ma obowiązek przestrzegania praw autorskich w odniesieniu do umieszczanych w serwisie Publikacji,

c) Użytkownik jest właścicielem umieszczonych w Serwisie Publikacji. Może wnosić do nich poprawki, jak również je usuwać,

d) w przypadku nadania uprawnień grupie Użytkowników lub dokonania cesji praw, odpowiedzialność za Publikację pozostaje w gestii pierwotnego twórcy treści, przy czym modyfikacji lub usunięcia dokonywać może grupa lub beneficjent Publikacji,

e) Użytkownik umieszczając w Serwisie Opinię, wyraża w niej własne zdanie, przez co samodzielnie odpowiada za jej treść, a także skutki ewentualnych roszczeń osób, pokrzywdzonych wskutek umieszczenia Opinii.

10. Prawa autorskie i majątkowe

a) Użytkownik, zgodnie z treścią Ustawy o prawie autorskim zachowuje wszelkie prawa do Publikacji, których jest autorem, co wiąże się z ich pełną ochroną w rozumieniu tejże ustawy,

b) Użytkownik, może dobrowolnie wyrazić wolę przekazania Publikacji, której jest autorem do domeny publicznej. Wola przekazania publikacji wyrażana jest dla każdej z Publikacji indywidualnie poprzez dodatkowe oświadczenie. Publikacja taka udostępniona zostanie wówczas na licencji Creative Commons,

c) umieszczenie przez Użytkownika w bazie danych Serwisu:

- Publikacji, do której prawa majątkowe w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim przysługują Użytkownikowi,

- Publikacji, do której prawa majątkowe w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim nie przysługują Użytkownikowi, lecz dopuszczalne było umieszczenie przez Użytkownika takiej Publikacji w Serwisie,

- Opinii

jednoznaczne jest ze zgodą na nieodpłatne, bezterminowe udzielenie Właścicielowi Serwisu praw do publicznego prezentowania jej innym Użytkownikom.

Prezentacja dodanej treści może być zrealizowana przy użyciu dowolnych narzędzi w dowolnym miejscu i czasie, z pierwotnej bazy danych lub z jej całościowej bądź częściowej kopii,

d) Użytkownik oświadcza również, iż nie będzie wnosił teraz i w przyszłości żadnych roszczeń finansowych z tytułu prezentacji Publikacji lub Opinii.

11. Odpowiedzialność Właściciela

a) Serwis jest przedsięwzięciem niekomercyjnym,

b) Właściciel Serwisu nie pobiera od Użytkowników jakichkolwiek gratyfikacji w zamian za udostępnianie jak i możliwość umieszczania Publikacji lub Opinii,

c) Redakcja nie pobiera za wykonaną na rzecz Serwisu jak i Użytkowników pracę wynagrodzenia,

d) Właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przechowywanie oraz udostępnianie umieszczonych treści, a co za tym idzie nie daje absolutnie żadnej gwarancji na dostępność Serwisu oraz dostępu do umieszczonych w Serwisie treści,

e) prowadzenie przez Właściciela Serwisu obejmuje:

- stworzenie platformy umożliwiającej umieszczanie, zarządzanie, przeglądanie oraz wyszukiwanie Publikacji i Opinii,

- udostępnianie infrastruktury teleinformatycznej w celu udostępnienia stworzonej platformy.

12. Ochrona danych osobowych

a) administratorem Danych Osobowych jest Arkadiusz Kuryłowicz, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) zwanej dalej Ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.),

b) Użytkownik Serwisu zakładając Konto, umieszczając Publikację lub Opinię wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych,

c) Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy danych Serwisu,

d) dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

13. Prywatność

a) Serwis przechowuje informacje o dostępie do jego zasobów w postaci dzienników systemowych zawierających czas dostępu, adres IP oraz identyfikator zasobu do którego Użytkownik otrzymał dostęp. Informacje o dostępie do zasobów nie są powiązane z Kontem Użytkownika,

b) działania Użytkowników skutkujące aktualizacją danych w bazie są audytowane w dziennikach systemowych i udostępniane Redaktorom serwisu. Informacje audytu zawierają czas dostępu, adres IP oraz identyfikator aktualizowanego zasobu. Informacje o modyfikacji zasobów są powiązane z Kontem Użytkownika,

c) hasło do Konta Użytkownika, jest szyfrowane funkcją jednokierunkową, uniemożliwiającą jego odczytanie.

14. Postanowienia końcowe

Właściciel serwisu zachowuje sobie prawo do:

a) ostatecznego rozstrzygania kwestii związanych z Serwisem objętych oraz nieobjętych niniejszym regulaminem

b) zmiany zasad i postanowień niniejszego regulaminu, o czym poinformowani zostaną wszyscy użytkownicy.


Autor: Arkadiusz Kuryłowicz,
Wersja 2, wprowadzona pią, 13 lip 2012, aktualna.


Wszystkie wersje:
Wersja 2, wprowadzona pią, 13 lip 2012, aktualna.,
Wersja 1, wprowadzona pon, 27 lis 2000, nieaktualna, wygasła pią, 13 lip 2012.,